Társasházak, társasház tulajdonosok ügyei:

Minden, ami a XV. kerülettel kapcsolatos, de nem tartozik a fentebb felsorolt kategóriákba

Társasházak, társasház tulajdonosok ügyei:

HozzászólásSzerző: nico » 2016 jún. 04 14:33

Itt olvasom: http://www.bpxv.hu/ugytipus/tarsashazak ... abalyairol

"Társasházak törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

A jegyző hivatalból, vagy bejelentésre elsősorban azt ellenőrzi, hogy az adott társasház működése összhangban van-e a törvényi előírásokkal:

a társasház alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata, belső szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a létesítő okiratnak, illetve
a társasház működése, határozatai, a legfőbb szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső szabályzatoknak."

Tisztelt Jegyző asszony!

Társasházunkat a Kőrakás park 44-51 társasházat - más társasházak mellett - a DTM Universal Kft. kezeli, melynek vezetője Pongor Tamás.
Pongor Tamás "közös képviselőnk" társasház kezelői tevékenységét Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala Hatósági Osztálya a BP15B/002/724-4/2015. számjelű határozatával megtiltotta.

Társasházunk tulajdonosai és az általunk választott Számvizsgáló Bizottság a határozatról hivatalosan értesítést nem kapott.
A tevékenysége végzését megtiltó határozat ellenére a közös képviselő összehívta a társasház éves közgyűlését 2016. május 23-ra és azt megtartotta, levezette.

Tulajdonosi kérdésre a fentiekkel kapcsolatban 2016. május 21-én írásban adott tájékoztatást, hogy engedélye a következő héten újra életbe lép.

Kérdésem az, hogy megfelel-e a törvényességnek az az eljárás, hogy az általunk választott és fizetett közös képviselő tevékenységének tiltásáról értesítést nem kaptunk? Érvényes volt-e a tevékenységétől megtiltott közös képviselő által meghirdetett és lefolytatott éves társasházi közgyűlés? Hol történt és történt-e adminisztratív hiba a tulajdonosok kellő tájékoztatásával kapcsolatban a vázolt ügyben?

Tisztelettel várom szíves tájékoztatását a leírt kérdésekre.

Tisztelettel:
Ocsovai András
1157 Kőrakás park 51. 3e, 7a.
DSCF5197.jpg
Tisztelettel: Fórumtársad.
nico
 
Hozzászólások: 2163
Csatlakozott: 2006 nov. 23 15:51
Tartózkodási hely: Újpalota, Kőrakás park 51.IIIe.7a. (lift nincs.)

Re: Társasházak, társasház tulajdonosok ügyei:

HozzászólásSzerző: Moderátor2 » 2016 jún. 15 07:40

Tisztelt Ocsovai András Úr!

Jegyző Asszonyhoz intézett megkeresésére, az abban foglalt kérdéseire mellékelem a Jegyző Asszony nevében Hivatalunk által adott alábbi tájékoztatást:

Legelőször szeretném elkülöníteni a társasház közös képviseletének fogalmát és feladatait a társasházkezelői tevékenységtől.
A közös képviselő tevékenysége elsősorban adminisztratív jellegű, feladatai a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Társasházi törvény) rendelkezései alapján az alábbiak:
A 33. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
,,.A közgyűlést a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke hívja össze. A közgyűlésre valamennyi tulajdonostársat írásban kell meghívni, amellyel egyidejűleg a meghívó egy példányát a társasházban -jól látható helyen - ki kell függeszteni. ”
A 35. § (1) bekezdésében foglaltak alapján:
Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani. Az éves elszámolásról, a költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést évente a szervezeti-működési szabályzatban meghatározott időpontig, de legkésőbb május 3l-éig meg kell tartani. ”
A 43. § (1) bekezdésében foglaltak szerint:
„A közös képviselő vagy az intézőbizottság jogkörében eljárva köteles:
a) a közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek,
b) minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében,
c) közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét, továbbá a 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, külön jogszabályok alapján meghatározott szolgáltatások díját, valamint érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit. Ezen igények érvényesítése iránti perben a tárgyalást - ha egyéb intézkedésre nincs szükség - legkésőbb a keresetlevélnek, fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén pedig az iratoknak a bírósághoz történő érkezésétől számított harmincadik napra kell kitűzni. A kereset más keresettel nem kapcsolható össze, keresetváltoztatásnak és szünetelésnek helye nincs. ”

A 43/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján:
„A közös képviselő vagy az intézőbizottság — többletdíjazás felszámítása nélkül - a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan tájékoztatja a tulajdonostársa(ka)t
a) minden hónap 15, napjáig, legalább 45 nap időtartamra kifüggesztve — az 1. mellékletben meghatározott formában és tartalommal - írásban, figyelemfelkeltő és a fogyasztók által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján a közös tulajdonú épületrészeket érintő, valamint a 24, § (2) bekezdés b) pontja szerinti közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társasház tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenkénti bontásban,
b) minden év február 15. napjáig, írásban, a közös tulajdonú épületrészeket érintő és a 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentés egyes közszolgáltatási területeken történt bevezetése óta, az annak eredményeként a tulajdonostárs külön tulajdonú lakása és a nem lakás céljára szolgáló helyisége tekintetében jelentkező megtakarításairól a 24. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján számított költségnem szerinti bontásban és évenként összesítve. ”

A 44. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
„A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) köteles a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást (a továbbiakban: Közgyűlési Határozatok Könyve) vezetni. ”

A Társasházi törvény a közös képviselő megválasztását és megbízatása alól történő felmentését a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalja.

A Társasházkezelő tevékenységét a Társasházi törvény 52. § (2) bekezdése szabályozza az alábbiak szerint:
„A társasházkezelőa tevékenységi körén belül:
a) a társasház adottságainak ismeretében — gazdasági elemzés alapján — ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan,
b) a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat,
c) a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben. ”

Amennyiben az üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet nem természetes személy, hanem gazdálkodó szervezet folytatja nem szükséges, hogy a cégvezető személyesen rendelkezzen a tevékenység folytatásához szükséges szakmai képesítéssel és engedéllyel a Társasházi törvény 54. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint:
,, Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy személyesen közreműködő' tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. A gazdálkodó szervezet köteles a tevékenység folytatására irányuló szándékát a hatóságnak bejelenteni. ”

Bármely társasház közös képviseletét és kezelését végezheti két egymástól elkülönült személy vagy szervezet, ugyanakkor a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a közös képviselő társasházkezelői tevékenységet is ellásson.
Társasházuk esetében is mind a közös képviselő tevékenységét, mind a kezelői feladatokat a DTM Universal Kft. (képviseletre jogosult: Pongor Tamás ügyvezető) látja el mivel erre a Társasházi törvény 43.§ (2) bekezdése lehetőséget biztosít:
„A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közgyűlés határozata alapján társasház-kezelői tevékenységet is elláthat. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell az 52. § (2) bekezdésében meghatározott társasház-kezelői tevékenység körében ellátandó feladatokat és az e tevékenység díjazása kérdésében történő megállapodást is. ”

Tekintettel arra a tényre, hogy a DTM Universal Kft. Társasházuk közös képviseletének ellátására irányuló megbízatását Társasházuk közgyűlése nem vonta vissza, a levelében hivatkozott kormányhivatali döntés nem jelent akadályt a közös képviselet további ellátásában, legfeljebb a társasház-kezelési tevékenység végzését befolyásolhatja.
Az előbbiek alapján megállapítható, hogy Társasházuk 2016.május 23-án megtartott éves közgyűlésének a jelenleg megbízott közös képviselő által történő összehívása és lefolytatása nem sértett jogszabályt.Végezetül fel szeretném hívni figyelmét, hogy az üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytató személyeket és szervezeteket az ingatlanfelügyeleti-hatóság tartja nyilván, amely az Önök esetében a fővárosi kormányhivatal kerületi hivatala.
Kérem, hogy ilyen irányú kérdéseivel forduljon a Budapest Főváros Kormányhivatala XV. kerületi Hivatal Hatósági Osztályához (1153 Budapest, Bácska u. 14.), ahol módjában áll tájékozódni.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel: dr. Lamperth Mónika jegyző nevében és megbízásából:
Vargáné dr. Kalán Ilona
főosztályvezető
Üdvözlettel: Moderátor
Moderátor2
 
Hozzászólások: 105
Csatlakozott: 2015 dec. 02 12:41

Re: Társasházak, társasház tulajdonosok ügyei:

HozzászólásSzerző: nico » 2016 jún. 15 07:55

Nagyon szépen köszönöm!
Tisztelettel: Fórumtársad.
nico
 
Hozzászólások: 2163
Csatlakozott: 2006 nov. 23 15:51
Tartózkodási hely: Újpalota, Kőrakás park 51.IIIe.7a. (lift nincs.)

Re: Társasházak, társasház tulajdonosok ügyei:

HozzászólásSzerző: berjoska » 2016 jún. 17 07:43

Tisztelt Jegyző Asszony!
Legjobb tudomásom szerint a társásház kezelőket a polgármesteri hivatalnak számon kell tartani mert bejelentési kötelezettségük van. Kérem tájékoztasson hogy, hol tekinthető meg ez az adatbázis.

Úgy tudom, hogy a kerületi polgármester hivatali tulajdonát képező lakások is vannak a Pongor Tamás vezette DTM-Universál Kft által kezelt társasházakban.
A közös költséget pedig a polgármesteri hivatal fizeti, és nem a bérlő. Véleményem szerint az ezekért fizetett közös költség közpénznek számít.
A DTM-Universal Kft. 2015/11/04 -től nincsen közreműködő tagja és ezért nem számlázhatja ezt a tevékenységét. Továbbá a nyilvános cégközlöny szerint DTM-Universal Kft. 2016/05/19-óta NAV végrehajtás bejegyzés van. Kérem vizsgálja meg, hogy a fenti tények alapján van–e valamilyen teendője a Kerületi Jegyzőnek.

Tisztelettel:
Berta József
1158.Bp. Drégelyvár u 33/VI.18
berjoska
 
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2016 jún. 15 20:44

Re: Társasházak, társasház tulajdonosok ügyei:

HozzászólásSzerző: berjoska » 2016 jún. 17 19:24

Tisztelt Jegyző Asszony!
Elnézést elírtam az első mondatot.

Legjobb tudomásom szerint a kerületben levő társásházakat a polgármesteri hivatalnak számon kell tartani mert bejelentési kötelezettségük van,
hogy ki a közös képviselőjük.. Kérem tájékoztasson hogy, hol tekinthető meg ez az adatbázis.
berjoska
 
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2016 jún. 15 20:44

Re: Társasházak, társasház tulajdonosok ügyei:

HozzászólásSzerző: Moderátor2 » 2016 jún. 22 14:50

Tisztelt Berta József Úr!

Az észrevételében foglaltakkal kapcsolatban mellékelem a Jegyző Asszony nevében Hivatalunk által adott alábbi tájékoztatást:

Legelőször arról szeretném tájékoztatni, hogy az üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytató személyeket és szervezeteket a vállalkozásfelügyeleti-hatóság tartja nyilván, amely az Önök esetében a fővárosi kormányhivatal kerületi hivatala.
Kérem, hogy az adatbázist érintő kérdéseivel forduljon a Budapest Főváros Kormányhivatala XV. kerületi Hivatal Hatósági Osztályához (1153 Budapest, Bácska u. 14.), ahol módjában áll tájékozódni.
Tájékoztatom továbbá, hogy a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Társasházi törvény) 49. § (1) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:
„Nem lehet közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, tagja (a továbbiakban együtt: tisztségviselő), és nem láthat el társasház-kezelői, ingatlankezelői tevékenységet: c) az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget ”
Előbbiek alapján, továbbá tekintettel arra, hogy az e-cégjegyzékben szereplő adatok szerint a DTM Universal Kft. ellen a NAV Kelet-budapesti Igazgatósága végrehajtást rendelt el, megállapítható, hogy a cég nem láthat el közös képviseleti tevékenységet.
A Társasház Számvizsgáló Bizottságának feladata a közös képviselet mielőbbi rendezése érdekében rendkívüli közgyűlés összehívása.
Levele kézhezvételét követően haladéktalanul telefonon kerestük meg az önkormányzati tulajdont kezelő Palota Holding Zrt. illetékes munkatársát, és az önkormányzati tulajdon védelme érdekében tájékoztattuk az abban foglaltakról.
Végezetül fel szeretném hívni figyelmét, hogy a jegyző a társasház működésével összefüggésben történt bejelentés esetén a bejelentést megvizsgálja a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. §. (1) bekezdése alapján. Bejelentéssel élhetnek:
• a társasházi tulajdonostárs, valamint meghatalmazottja, amennyiben igazolja tulajdonjogát, illetve a meghatalmazás tényét,
• a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, amennyiben szintén igazolja a megválasztás tényét.
A tulajdonosi minőség igazolása a bejelentő kötelezettsége, amelyet a bejelentéssel egyidejűleg kell megtennie, az Ön esetében legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat becsatolásával.
Amennyiben a bejelentő az előbbiekben foglaltakat igazolja, valamint a bejelentés alapján az eljárásra okot adó körülmény fennállása valószínűsíthető, a jegyző az ügyet törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:
dr. Lamperth Mónika jegyző nevében és megbízásából:

Vargáné dr. Kalán Ilona
főosztályvezető sk
Üdvözlettel: Moderátor
Moderátor2
 
Hozzászólások: 105
Csatlakozott: 2015 dec. 02 12:41

Re: Társasházak, társasház tulajdonosok ügyei:

HozzászólásSzerző: berjoska » 2016 jún. 23 10:53

Tisztelt Jegyző Asszony!

Köszönöm válaszát, azzal eddig is tisztában voltam, hogy a közös képviselők nyilvántartását a kerületi kormányhivatal végzi.
De arra nem kaptam választ, hogy kerületben levő társásházakról van-e nyilvántartás? A kerületben levő társásházak felügyelete egyértelműen a Kerületi Jegyző feladata.
Ha a Kerületi Jegyzőnél, nincs ilyen lista a kerületi társasházakról és az azokban tisztséget viselők és általuk betöltött beosztásáról, akkor hogyan végzi a Kerületi Jegyző a felügyeletet? Honnan tudja a felügyelete ellátó Kerületi Jegyző, hogy kihez kell fordulnia ha nincs lista társásházaknál betöltött tisztségviselőkről. A társasházakban a náluk kötelezően előírt tisztségeiért tisztelet díjat fizet vagy a tulajdonosokból álló számvizsgálónak, vagy egy külsős társas ház vezetőnek. Ha nincs ilyen lista kerületi társásházakról a kerületi jegyzőnél, akkor a NAV akár tervezetten akár véletlenszerűen, hogyan szerez tudást ezekről a kifizetett tiszttelet díjakról, jövedelmekről.

Tisztelttel Berta József
1158.Bp. Drégelyvár u. 33/VI.18
berjoska
 
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2016 jún. 15 20:44

Re: Társasházak, társasház tulajdonosok ügyei:

HozzászólásSzerző: berjoska » 2016 jún. 23 12:11

Tisztelt Jegyző Asszony!
Ha valaki jogosítván nélkül vezet, megbírságolják és elveszik a jogosítványát.
Egy közös képviselő olyan „0” igazolások állít ki amelyik nagy értékű adásvételek és lakás hitelek alap okiratát képezik.
Az energia a számlák % szétosztás a vízórák cseréjének igazolása és több más olyan dokumentumok, amelyik több mint egy 15 Ft-os zsemle.
Csak magyar államnak joga kényszerítő eszközöket használni, mint Pl. a NAV a szembe lévő kis boltot bezárták, mert nem adott egy 15Ft-os zsemléről nem adott blokkot.
Most ha jól értem, a magyar közigazgatásban nincs senkinek a munkakörébe, hogy az engedély nélküli tevékenység megszüntetését fizikailag ki kényszerítse?
A magán személyeknek nincsen joguk kikényszeríteni a törvényt, mert az az állam privilégiuma.
Hol van itt a Kerületi Polgármesteri Hivatal lakosságot támogató segítő készsége?

Tisztelttel
Berta József
1158.Bp. Drégelyvár u. 33/VI.18
berjoska
 
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2016 jún. 15 20:44

Re: Társasházak, társasház tulajdonosok ügyei:

HozzászólásSzerző: Moderátor2 » 2016 júl. 06 21:00

Tisztelt Berta József úr!

A legutóbbi bejegyzésében foglalt kérdésekkel és észrevételekkel kapcsolatban továbbítjuk dr. Lamperth Mónika Jegyző Asszony válaszát:

"Az Ön által kezdeményezett adatbázis létrehozását, - amely a kerület terültén épült társasházakat, illetve azok tisztségviselőit tartaná nyilván - magam is támogatandó kezdeményezésnek tartom. Legnagyobb sajnálatomra arról kell tájékoztatnom, hogy jogszabályi felhatalmazás hiányában nem áll módomban adatbázist létrehozni a kerület társasházairól.
Közhitelű nyilvántartások vezetését csak jogszabály írhatja elő. A Társasházak tekintetében pedig sem a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Társasházi törvény), sem más jogszabály nem rendelkezik az alapítást követően nyilvántartásba vételi kötelezettségről.
Egyetértek Önnel abban, hogy a nyilvántartás nagymértékben támogatná a törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlását, ezzel megkönnyítve a hivatal dolgozóinak munkáját.
Tájékoztatom továbbá, hogy a társasházak törvényességi felügyeleti ellenőrzése bejelentésre, illetve hivatalból történik, amelynek során vizsgálatra kerül, hogy
- a társasház alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata, belső szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a létesítő okiratnak, illetve
- a társasház működése, határozatai, a legfőbb szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső szabályzatoknak.
A törvényességi felügyeleti eljárások jelentős része bejelentés alapján indul, amely során a bejelentő ügyfél küldi meg a hatóság részére azokat az adatokat és információkat, amely az eljárás lefolytatásához szükséges. A hivatalból indult eljárás során előfordulhat, hogy a hatóság nem rendelkezik megfelelő adatokkal, ezért más közhitelű nyilvántartások adatbázisainak (ingatlan nyilvántartás, e-cégjegyzék) igénybevételével pótolja az eljáráshoz szükséges adatokat."
Üdvözlettel: Moderátor
Moderátor2
 
Hozzászólások: 105
Csatlakozott: 2015 dec. 02 12:41

Re: Társasházak, társasház tulajdonosok ügyei:

HozzászólásSzerző: Hajdu LÁSZLÓ » 2016 júl. 09 17:40

VAN ÉRDEKKÉPVISELETÜK A Társas és Szövetkezeti Házak által alapítva = LÁTÉSZ.
Ők a tagokról vezetnek nyilvántartást, de önkéntes a tagság így valószínű ők sem rendelkeznek
teljes körű listával.
"Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" Goethe
Hajdu LÁSZLÓ
 
Hozzászólások: 2510
Csatlakozott: 2011 jan. 16 14:48

Re: Társasházak, társasház tulajdonosok ügyei:

HozzászólásSzerző: nico » 2016 júl. 09 21:13

Mint az apparátus!
Nesze semmi, fogd meg jól!
Íme egy igazi polgármesteri válasz, hozzászólás!
Igazi haszna? Itt is szerepeljen a neve.
Hogy nem mond semmit?
Na és!
Tisztelettel: Fórumtársad.
nico
 
Hozzászólások: 2163
Csatlakozott: 2006 nov. 23 15:51
Tartózkodási hely: Újpalota, Kőrakás park 51.IIIe.7a. (lift nincs.)

Re: Társasházak, társasház tulajdonosok ügyei:

HozzászólásSzerző: Moderátor2 » 2016 júl. 11 11:15

Tisztelt Berta József Úr!

Legutóbbi bejegyzése kapcsán továbbítjuk a Jegyző Asszony nevében a Hatósági Főosztály részéről adott alábbi hivatalos választ:

"A legutóbbi panaszos levelére válaszolva - a korábbi tájékoztatásainkban foglaltak fenntartása mellett - az alábbiakról értesítem:
Amennyiben a lakóközösség elégedetlen a közös képviseletet ellátó személy vagy szervezet tevékenységével, úgy a közgyűlés döntésével a közös képviselőt bármikor felmentheti.
A Társasházi törvény 28. § (1) bekezdés d) pontja rendelkezik a társasházi közös képviselő megválasztásának, illetve felmentésének szabályairól:
„ A közgyűlés kizárólagos hatáskörében határoz:
d) a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének és tagjainak, valamint a számvizsgáló bizottságnak a megválasztásáról, felmentéséről és díjazásáról".
A jogalkotó tehát mind a közös képviselő megválasztását, mind a felmentését a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalja.

Fel szeretném továbbá hívni figyelmét, hogy bármely tulajdonostárs kérheti a bíróságtól a jogsértés megállapítását a Társasházi törvény 42.§ (1) bekezdése alapján:
„Ha a közgyűlés határozata jogszabályba, az alapító okiratba vagy a szervezeti-működési szabályzatba ütközik vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat meghozatalától számított hatvan napon belül.”

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:
dr. Lamperth Mónika jegyző nevében és megbízásából:
Vargáné dr. Kalán Ilona
főosztályvezető
Üdvözlettel: Moderátor
Moderátor2
 
Hozzászólások: 105
Csatlakozott: 2015 dec. 02 12:41


Vissza: Egyéb témákKi van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron